<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13307857\x26blogName\x3dThe+Abyss\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://xadir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://xadir.blogspot.com/\x26vt\x3d-4633073237391226010', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
  

    The Abyss


<$BKadir>, <$B9:51 ÖS

<$B3mments:


bu cümlelerin bana her akşam işten eve otobüsle dönerken, perdeleri açık olan evlerin camlarından sızan, belki mutluluğun, belki acının simgesi olan ışığın, her daim içimde oluşturduğu o garip hissi hatırlattı.işte o an yanlızlığını daha çok hissediyor insan..
<$BBlogger sordinot  
<$BBlogger Kadirt   <$BBlogger sordinot